Regulamin

Gość w momencie zapłaty należności za oferowane usługi zgadza się z warunkami niniejszego regulaminu i oświadczeniem tym zobowiązuje się stosować do jego przepisów.

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązani są przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.

2. Goście zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu.

3. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu, podczas dokonywania czynności meldunkowych.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w terminie wskazanym w rezerwacji, z przyczyn niezależnych od właścicieli ośrodka, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

6. Parking na terenie obiektu jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

7. Właściciele nie odpowiadają za mienie Gości pozostawione w pokoju noclegowym.

8. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 2200 - 600.

9. W dniu przyjazdu Gość otrzymuje komplet kluczy do pokoju oraz drzwi wejściowych do obiektu, które zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu. Za zgubienie kluczy Gość obciążany jest kosztami w wysokości 50 zł.

10. Gość ma obowiązek poinformowania właścicieli o zaistnieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych znajdujących się w pokoju wynikające z jego winy.

12. Zabrania się samodzielnej naprawy urządzeń lub przedmiotów wyposażenia pokoju.

13. Zabrania się palenia papierosów w budynku ośrodka.

14. Zabronione jest przyjmowanie osób trzecich, nie będących Gośćmi obiektu bez poinformowania właścicieli.

15. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych. Właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

16. Właściciel ma prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez 14 dni.

19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.dwgrazyna.pl, w pokojach oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz w pokojach gościnnych.

21. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informujemy:

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Gości jest Dom Wczasowy GRAŻYNA Stefan Klein ul. Stadionowa 6, 84-120 Władysławowo (NIP 58 71 244 357, REGON 192782367), dalej „DW Grażyna”.

2. Administrator danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail domwczasowygrazyna@wp.pl
§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Dom Wczasowy GRAŻYNA Stefan Klein przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem krótkotrwałym i wyżywieniem. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Dom Wczasowy GRAŻYNA Stefan Klein jest:

- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez DW Grażyna w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do DW Grażyna,

- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, DW Grażyna przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez DW Grażyna jest umowa o świadczenie usług.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. DW Grażyna informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.
§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

DW Grażyna przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym sprzęt i oprogramowanie informatyczne i płatnicze,

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

- firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych DW Grażyna lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie DW Grażyna. Ponadto, DW Grażyna udostępnia adres domwczasowygrazyna@wp.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w DW Grażyna z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi DW Grażyna zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
§ 9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

DW Grażyna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości DW Grażyna dostępna jest również na stronie internetowej www.dwgrazyna.pl/rodo